• Για Τεχνική Υποστήριξη καλέστε μας άμεσα εδώ! (+30) 6944 30 45 41
  • 24ω

ISO Certifications

ISO CERTIFICATIONS

Διαχείρισης της ποιότητας


Προκειμένου να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας, εφαρμόζουμε με συνέπεια την Πολιτική Ποιότητας με κύριους στόχους, τόσο τη διασφάλιση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση αυτών των χαρακτηριστικών, όσο και γενικότερα τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες και διαδικασίες της Εταιρείας μας.
Η επίτευξη αυτών των στόχων υποστηρίζεται ουσιαστικά από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η VERINSO OOD από την ίδρυσή της, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους σε όλα τα στάδια παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, γεγονός που πιστοποιείται από την επίσημη Πολιτική Ποιότητας μας.

Περιβάλλον


Στόχος της VERINSO OOD είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, την παρακολούθηση και την τελική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και τις δραστηριότητές της. Η Εταιρεία θέτει και καταγράφει περιβαλλοντικούς στόχους σε ετήσια βάση. Αυτά ορίζονται και πληρούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, γεγονός που πιστοποιείται από την επίσημη Περιβαλλοντική Πολιτική μας.
Ωστόσο, εκτός από τις προσπάθειές μας να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας και των έργων μας, συνεργαζόμαστε και με διάφορες αρχές ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Υγεία και Ασφάλεια


Προτεραιότητα της VERINSO OOD είναι να προσφέρει στους εργαζομένους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να δημιουργήσει μια κουλτούρα ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ISO 45001.
Η εξάλειψη των ατυχημάτων και η δημιουργία και η διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντοπίζονται, αξιολογούνται, προλαμβάνονται και εξαλείφονται οι κίνδυνοι, αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Αυτό αποδεικνύεται από την επίσημη Πολιτική μας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.